Terapian ja kuntoutuksen tavoitteena tuki ja sitoutuminen

Skitsofreniapotilaan hoidossa keskeistä on erilaisten hoito- ja kuntoutusmuotojen yhdistäminen siten, että ne muodostavat potilaan elämäntilanteeseen soveltuvan ja toipumista edistävän kokonaisuuden. Näitä kutsutaan psykososiaalisiksi hoitomuodoiksi. 

Psykososiaalisen hoidon tavoitteena on tukea potilasta, parantaa lääkehoitoon sitoutumista, helpottaa sairausjaksojen varhaisoireiden tunnistamista ja helpottaa potilaan ja omaisten sopeutumista sairauteen.

Skitsofrenian kuntoutuksessa neurokognitiivisten vaikeuksien kuntoutustarve tulee tarkasti selvittää, sillä näiden oireiden on todettu ennustavan hyvin paitsi arkipäivän toiminnoissa pärjäämistä, myös myöhempää sosiaalista ja ammatillista pärjäämistä ja sitä kautta elämänlaatua. Skitsofrenian hoitoprosessissa painotetaan erilaisia toimenpiteitä sairauden vaiheesta riippuen.

  • Sairauden akuutissa vaiheessa keskeisintä on rauhoittava ja turvallinen hoitoympäristö ja oireiden lääkehoito.
  • Toipilasvaiheessa korostuvat tilanteen jäsentely, stressitekijöiden kartoitus, elämän palauttaminen normaaleihin uomiinsa ja lääkehoito.
  • Kuntoutusvaiheessa lääkehoidon oheen tarvitaan aktiivisia ja monipuolisia psykososiaalisia hoitomuotoja.

Lääkehoitoa on syytä käyttää, sillä se ehkäisee selvästi sairauden uusiutumista. Ilman asianmukaista lääkitystä puolella potilaista skitsofreeninen psykoosi uusiutuu vuoden sisällä hoidosta.

 

Yksilöterapia
Tukea antava terapiasuhde luo usein perustan kaikelle skitsofreniapotilaan hoidolle ja kuntoutukselle. Tällaisessa yksilöllisessä hoitosuhteessa käsitellään sairastuneen jokapäiväiseen elämään liittyviä arkisia ongelmia. Terapia voi auttaa potilasta hyväksymään sairautensa sekä siihen liittyvät vajavuudet ja sopeutumaan elämään sairauden kanssa. Luottamuksellisella, tukea antavalla hoitosuhteella voi olla positiivinen vaikutus myös skitsofreniaa sairastavan lääkehoitomyöntyvyyteen.

Perheterapia
Myös sairastuneen potilaan perheen hoitamisen on todettu vähentävän sairauden akuuttivaiheen uusiutumista ja parantavan perheiden tunneilmapiiriä sekä potilaiden sosiaalista vajaakuntoisuutta. Perheterapiassa koko perheelle ja läheisille annetaan tietoa skitsofreniasta ja harjoitellaan miten tulla toimeen sairauden kanssa.

Ryhmäterapiat

Luovat terapiat
Skitsofreniapotilaiden hoidossa on käytetty erilaisia luovia terapioita, kuten liikunta-, musiikki-, draama- ja kuvataideterapiaa.

Arkielämän taitojen harjoittelu
Skitsofreniapotilaiden sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja arkielämässä selviytymisen keinot ovat usein puutteellisia. Näitä taitoja voidaan opetella ryhmissä. Monet skitsofreniapotilaat hyötyvät erityisesti toiminnallisista ryhmistä, jotka tarjoavat paljon käytännönläheistä tukea, esim. ruoanlaittoon, kaupassa asioimiseen sekä työhön kuntouttamiseen.

Sosiaalisten taitojen harjoittelu
Sosiaalisten taitojen harjoitteluohjelmat ovat ohjattuja koulutuksellisia tapaamisia, joiden tavoitteena on opettaa erityistaitoja, kuten vuorovaikutustaitoja, oireiden hallintaa, ongelmanratkaisua ja lääkkeiden asianmukaista käyttöä.

Kognitiiviset kuntoutusohjelmat
Skitsofreniaa sairastavalla kognitiiviset puutosoireet aiheuttavat vaikeuksia arkitoiminnoissa ja heikentävät sosiaalista pärjäämistä, arkipäivässä selviämistä, kuntoutumista ja elämänlaatua. Kognitiivisissa kuntoutusohjelmissa pyritään kohdennetusti harjoittelemaan tarkkaavaisuutta, toiminnanohjausta, sanojen merkitysten hahmottamista, abstraktiokykyä, päättelyä vaativia tehtäviä ja muistitoimintojen kehittämistä.

Psykoosilääkkeet tehoavat myös skitsofrenian neurokognitiivisiin oireisiin ja osaltaan edesauttavat kognitiivista kuntoutumista. Tärkeintä on löytää jokaiselle potilaalle sellainen lääkitys, jolla on hyvä teho, mutta jonka haittavaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Sopiva lääkitys mahdollistaa hoitomyöntyvyyden ja tukee kuntoutusta.